当前位置:
首页 > 佛经 > 月光菩萨咒

月光菩萨咒

月光菩萨咒
   月光菩萨。亦复为诸行人。说陀罗尼咒而拥护之:

 深低帝屠苏咤。阿若蜜帝乌都咤。深耆咤。波赖帝。耶弥若咤乌都咤。拘罗帝咤耆摩咤。沙婆诃。
   诵持大悲咒的,一定要诵这个陀罗尼咒,功力才大。

 注音参考:

 shēn dī dì tú sū zhà 。 ā  ruò mì dì wū dū zhà 。shēn qí zhà 。bō lài dì 。
   深 低 帝  屠 苏 咤 。阿 若 蜜 帝 乌 都 咤 。深 耆  咤。 波赖 帝。
yē mí ruò zhà wū dū zhà 。jū luó dì zhà qí mó zhà 。shā pó hē 。
耶 弥 若 咤 乌 都 咤 。拘 罗 帝 咤 耆 摩 咤 。沙婆诃。 

              东方三圣

   东方三圣也称药师三尊,是药师佛与日光菩萨和月光菩萨的合称。

 药师佛是梵文Baisajyagurvai?duryaprabhasa的意译略称。全称为药师琉璃光如来,又有人称谓大医王佛,医王善逝或消灾延寿药师佛。为东方琉璃世界的教主。药师本用以比喻能治众生贪、瞋、痴的医师。在中国佛教一般用以祈求消灾延寿。

 药师琉璃光佛也叫“饮光如来”,据佛教传说,药师佛行菩萨道时,发了十二个大愿,每愿都为了满众生愿,拔众生苦,医众生病.成佛后,他始终实践着大愿,一般人都称念他为“消灾延寿药师佛”。他的思想跟佛门的主张颇为径庭,佛门主张活着守苦行,死了享极乐,他却要让人健康长寿,且活得快乐。东方琉璃世界是怎样的一个世界呢?据佛经说,离这里向东,过十亿恒河沙数那么多的佛国,有一个世界就是琉璃世界。那里的一切,都是无比的清净光明,没有杂秽的土地,和西方极乐世界景观没有什么两样。

   药师如来十二大愿:

    第一大愿。愿我来世于佛菩提得正觉时。自身光明炽然照曜无量无数无边世界。三十二丈夫大相及八十小好以为庄严。我身既尔。令一切众生如我无异。

 第二大愿。愿我来世得菩提时。身如琉璃内外清净无复瑕垢。光明旷大威德炽然。身善安住焰网庄严过于日月。若有众生生世界之间。或复人中昏暗及夜莫知方所。以我光故随意所趣作诸事业。

 第三大愿。愿我来世得菩提时。以无边无限智能方便。令无量众生界受用无尽.莫令一人有所少乏。

 第四大愿。愿我来世得菩提时。诸有众生行异道者。一切安立菩提道中。行声闻道行辟支佛道者。皆以大乘而安立之。

 第五大愿。愿我来世得菩提时。若有众生于我法中修行梵行。此诸众生无量无边。一切皆得不缺减戒。具三聚戒。无有破戒趣恶道者。

 第六大愿。愿我来世得菩提时。若有众生。其身下劣诸根不具。丑陋顽愚聋盲跛躄。身挛背伛白癞癫狂。若复有余种种身病.闻我名已一切皆得诸根具足身分成满。

 第七大愿。愿我来世得菩提时。若有众生。诸患逼切无护无依无有住处。远离一切资生医药。又无亲属贫穷可愍。此人若得闻我名号。众患悉除无诸痛恼。乃至究竟无上菩提。

 第八大愿。愿我来世得菩提时。若有女人。为妇人百恶所逼恼故。厌离女身愿舍女形。闻我名已转女人身成丈夫相。乃至究竟无上菩提。

 第九大愿。愿我来世得菩提时。令一切众生解脱魔网。若堕种种异见稠林。悉当安立置于正见。次第示以菩萨行门。

 第十大愿。愿我来世得菩提时。若有众生。种种王法系缚鞭挞牢狱应死。无量灾难悲忧煎迫身心受苦。此等众生以我福力。皆得解脱一切苦恼。

 十一大愿。愿我来世得菩提时。若有众生。饥火烧身为求食故作诸恶业。我于彼所先以最妙色香味食饱足其身。后以法味毕竟安乐而建立之。

 十二大愿。愿我来世得菩提时。若有众生。贫无衣服寒热蚊虻日夜逼恼。我当施彼随用亦服种种杂色如其所好。亦以一切宝庄严具花鬘涂香鼓乐众伎。随诸众生所须之具皆令满。

 

注音参考:

dì yī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì yú fó pú tí de zhèng jué shí 。
  第 一 大 愿 。 愿 我 来 世 于 佛 菩提得 正 觉 时 。
zì shēn guāng míng chì rán zhào yào wú liàng wú shù wú biān shì jiè 。
自 身 光 明 炽 然 照 曜 无 量 无 数 无 边 世 界 。
sān shí èr zhàng fū dà xiāng jí bā shí xiǎo hǎo yǐ wéi zhuāng yán 。
三 十 二 丈 夫 大 相 及 八 十 小 好 以 为 庄 严 。
wǒ shēn jì ěr 。lìng yī qiè zhòng shēng rú wǒ wú yì 。
我 身 既 尔 。 令 一 切 众 生 如 我 无 异 。
dì èr dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì de pú tí shí 。shēn rú liú lí nèi wài qīng jìng
第 二 大 愿 。 愿 我 来 世 得 菩 提 时 。 身 如 琉 璃 内 外 清 净
wú fù xiá gòu 。guāng míng kuàng dà wēi dé chì rán 。shēn shàn ān zhù yàn wǎng
无 复 瑕 垢 。 光 明 旷 大 威 德 炽 然 。 身 善 安 住 焰 网
zhuāng yán guò yú rì yuè 。ruò yǒu zhòng shēng shēng shì jiè zhī jiān 。
庄 严   过 于 日 月 。若 有 众 生 生 世 界 之 间 。
huò fù rén zhōng hūn àn jí yè mò zhī fāng suǒ 。yǐ wǒ guāng gù suí yì suǒ qù
或 复 人 中 昏 暗 及 夜 莫 知 方 所 。以 我  光 故 随 意 所 趣
zuò zhū shì yè 。
作 诸 事 业 。

 dì sān dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì de pú tí shí 。yǐ wú biān wú xiàn zhì néng
第 三 大 愿 。 愿 我 来 世 得 菩 提 时 。以 无 边 无 限 智 能
fāng biàn 。lìng wú liàng zhòng shēng jiè shòu yòng wú jìn . 
方 便 。 令 无 量 众 生 界 受 用 无 尽 .
mò lìng yī rén yǒu suǒ shǎo fá 。
莫 令 一 人 有 所 少 乏 。

 dì sì dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì de pú tí shí 。zhū
第 四 大 愿 。 愿 我 来 世 得 菩 提 时 。诸
yǒu zhòng shēng xíng yì dào zhě 。yī qiè ān lì pú tí dào
有 众 生 行 异 道 者 。一 切 安 立 菩 提 道
zhōng 。xíng shēng wén dào héng pì zhī fú dào zhě 。jiē
中 。 行 声 闻 道 行 辟 支 佛 道 者 。皆
yǐ dà chéng ér ān lì zhī 。
以 大 乘 而 安 立 之 。

 dì wǔ dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì de pú tí shí 。ruò
第 五 大 愿 。 愿 我 来 世 得 菩 提 时 。若
yǒu zhòng shēng yú wǒ fǎ zhōng xiū xíng fàn xíng 。cǐ zhū
有 众 生 于 我 法 中 修 行 梵 行 。此 诸
zhòng shēng wú liàng wú biān 。yī qiè jiē dé bù quē jiǎn
众 生 无 量 无 边 。一 切 皆 得 不 缺 减
jiè 。jù sān jù jiè 。wú yǒu pò jiè qù è dào zhě 。
戒 。具 三 聚 戒 。无 有 破 戒 趣 恶道 者 。

 dì liù dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì de pú tí shí 。ruò
第 六 大 愿 。 愿 我 来 世 得 菩 提 时 。若
yǒu zhòng shēng 。qí shēn xià liè zhū gēn bù jù 。chǒu lòu
有 众 生 。其 身 下 劣 诸 根 不 具 。 丑 陋
wán yú lóng máng bǒ bì 。shēn luán bèi yǔ bái lài diān kuáng
顽 愚 聋 盲 跛 躄 。 身 挛 背 伛 白 癞 癫 狂
。ruò fù yǒu yú zhǒng zhǒng shēn bìng . wén wǒ míng yǐ yī
。若 复 有 余 种 种 身 病 . 闻 我 名 已 一
qiè jiē de zhū gēn jù zú shēn fèn chéng mǎn 。
切 皆 得 诸 根 具 足 身 分 成 满 。

 dì qī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì de pú tí shí 。ruò
第 七 大 愿 。 愿 我 来 世 得 菩 提 时 。若
yǒu zhòng shēng 。zhū huàn bī qiē wú hù wú yī wú yǒu zhù
有 众 生 。诸 患 逼 切 无 护 无 依 无 有 住
chù 。yuǎn lí yī qiè zī shēng yī yào 。yòu wú qīn shǔ pín
处 。 远 离 一 切 资 生 医 药 。又 无 亲 属 贫
qióng kě mǐn 。cǐ rén ruò de wén wǒ míng hào 。zhòng huàn
穷 可 愍 。此 人 若 得 闻 我 名 号 。 众 患
xī chú wú zhū tòng nǎo 。nǎi zhì jiū jìng wú shàng pú tí
悉 除 无 诸 痛 恼 。乃 至 究 竟 无 上 菩 提

 dì bā dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì de pú tí shí 。ruò
第 八 大 愿 。 愿 我 来 世 得 菩 提 时 。若
yǒu nǚ rén 。wéi fù rén bǎi è suǒ bī nǎo gù 。yàn lí nǚ
有 女 人 。为 妇 人 百 恶所 逼 恼 故 。厌 离 女
shēn yuàn shè nǚ xíng 。wén wǒ míng yǐ zhuǎn nǚ rén shēn
身 愿 舍 女 形 。闻 我 名 已 转 女 人 身
chéng zhàng fū xiāng 。nǎi zhì jiū jìng wú shàng pú tí 。
成 丈 夫 相 。乃 至 究 竟 无 上 菩 提 。

dì jiǔ dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì de pú tí shí 。lìng
第 九 大 愿 。 愿 我 来 世 得 菩 提 时 。 令
yī qiè zhòng shēng jiě tuō mó wǎng 。ruò duò zhǒng zhǒng
一 切 众 生 解 脱 魔 网 。若 堕 种 种
yì jiàn chóu lín 。xī dāng ān lì zhì yú zhèng jiàn 。cì
异 见 稠 林 。悉 当 安 立 置 于 正 见 。次
dì shì yǐ pú sà xíng mén 。
第 示 以 菩 萨 行 门 。

 dì shí dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì de pú tí shí 。ruò
第 十 大 愿 。 愿 我 来 世 得 菩 提 时 。若
yǒu zhòng shēng 。zhǒng zhǒng wáng fǎ xì fù biān tà láo
有 众 生 。 种 种 王 法 系 缚 鞭 挞 牢
yù yìng sǐ 。wú liàng zāi nàn bēi yōu jiān pò shēn xīn shòu
狱 应 死 。无 量 灾 难 悲 忧 煎 迫 身 心 受
kǔ 。cǐ děng zhòng shēng yǐ wǒ fú lì 。jiē de jiě tuō yī
苦 。此 等 众 生 以 我 福 力 。皆 得 解 脱 一
qiè kǔ nǎo 。
切 苦 恼 。

 shí yī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì de pú tí shí 。ruò
十 一 大 愿 。 愿 我 来 世 得 菩 提 时 。若
yǒu zhòng shēng 。jī huǒ shāo shēn wéi qiú shí gù zuò zhū
有 众 生 。饥 火 烧 身 为 求 食 故 作 诸
è yè 。wǒ yú bǐ suǒ xiān yǐ zuì miào sè xiāng wèi shí bǎo
恶业 。我 于 彼 所 先 以 最 妙 色 香 味 食 饱
zú qí shēn 。hòu yǐ fǎ wèi bì jìng ān lè ér jiàn lì zhī 。
足 其 身 。后 以 法 味 毕 竟 安 乐 而 建 立 之 。

 shí èr dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì de pú tí shí 。ruò
十 二 大 愿 。 愿 我 来 世 得 菩 提 时 。若
yǒu zhòng shēng 。pín wú yī fú hán rè wén méng rì yè bī
有 众 生 。贫 无 衣 服 寒 热 蚊 虻 日 夜 逼
nǎo 。wǒ dāng shī bǐ suí yòng yì fú zhǒng zhǒng zá sè rú
恼 。我 当 施 彼 随 用 亦 服 种 种 杂 色 如
qí suǒ hào 。yì yǐ yī qiè bǎo zhuāng yán jù huā mán tú xiāng
其 所 好 。亦 以 一 切 宝 庄 严 具 花 鬘 涂 香
gǔ yuè zhòng jì 。suí zhū zhòng shēng suǒ xū zhī jù jiē
鼓 乐 众 伎 。随 诸 众 生 所 须 之 具 皆
lìng mǎn 。
令 满 。

 据说,凡愿生西方极乐世界,听闻正法而没有收效者,如听闻药师琉璃光如来的名号,临终时将有八菩萨乘神通来指示道路,可化生东方琉璃世界。另据说信奉药师如来能够医治百病,解除各种顽疾苦痛,消灾延寿,因此我国历史上社会各阶层对药师如来的信仰很盛。

 药师佛除与释迦佛、弥陀佛在大雄宝殿共同享用人间香火外,还有自己的‘药师殿’、‘药王殿’。(与中国道教的药王庙是两码事),殿内正中为药师佛,两旁是他的左右胁侍,即左胁侍日光遍照菩萨("日光菩萨"),右胁侍月光遍照菩萨("月光菩萨")。药师佛与日光菩萨和月光菩萨,合称‘药师三尊’,又叫‘东方三圣’。药师佛的典型形象是左手持钵,内盛甘露,右手持药丸。

月光菩萨咒:等您坐沙发呢!

发表评论

您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!