当前位置:
首页 > 佛经 > 心经拼音版-佛经

心经拼音版-佛经

bō rě bō luó mì duō xīn jīng
般 若 波 罗  蜜 多  心   经

guān zì zài pú sà    xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí , zhào jiàn wǔ   yùn jiē kōng
观   自 在  菩 萨,行  深   般  若  波  罗  蜜  多  时,             照    见  五 蕴   皆  空,

dù yī qiè kǔ è shè lì zǐ sè bù yì kōng ,kōng bù
度 一  切 苦 厄。舍利 子,色不 异 空,   空   不

yì sè sè jí shì kōng , kōng jí shì sè shòu xiǎng xíng shí yì fù rú
异 色,色即  是  空,   空   即 是  色。受   想   行    识,亦复 如

shì shè lì zǐ shì zhū fǎ kōng xiàng bù shēng bù miè bù gòu bù jìng
是。舍  利 子,是 诸  法 空     相,不  生   不  灭,不 垢 不  净,

bù zēng bù jiǎn shì gù kōng zhōng wú sè wú shòu xiǎng xíng shí wú yǎn ěr
不 增   不  减,是  故 空   中   无 色,无 受   想    行    识,无 眼 耳

bí shé shēn yì wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ wú yǎn jiè nǎi zhì wú yì
鼻  舌 身   意,无色  声    香   味  触  法,无 眼  界,乃  至 无 意

shí jiè wú wú míng yì wú wú míng jìn nǎi zhì wú lǎo sǐ yì wú
识 界,无 无 明,亦  无 无 明   尽,乃   至 无 老 死,亦 无

lǎo sǐ jìn wú kǔ jí miè dào wú zhì yì wú dé yǐ wú suǒ dé gù
老  死 尽。无 苦 集 灭  道,无 智  亦 无 得,以无  所 得 故。

pú tí sà duō yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài wú guà
菩 提  萨 埵,依 般 若 波 罗 蜜 多  故,心 无 挂  碍。无 挂

ài gù wú yǒu kǒng bù yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng jiū jìng niè pán sān
碍 故,无 有  恐  怖,远  离  颠  倒  梦    想, 究  竟   涅   槃。三

shì zhū fó yī bō rě bō luó mì duō gù dé ā nòu duō luó sān miǎo sān
世  诸  佛,依 般若 波 罗 蜜  多  故,得 阿 耨 多 罗  三   藐  三

pú tí gù zhī bō rě bō luó mì duō shì dà shén zhòu shì dà míng zhòu
菩 提。故 知 般 若 波  罗 蜜  多,是 大  神   咒,是   大  明   咒,

shì wú shàng zhòu shì wú děng děng zhòu néng chú yī qiè kǔ zhēn shí bù xū
是  无 上     咒,是   无 等   等   咒。能    除 一 切 苦,真   实  不 虚。

gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu jí shuō zhòu yuē
故  说  般 若 波  罗 蜜  多  咒。即  说   咒  曰:

jiē dì jiē dì bō luó jiē dì bō luó sēng jiē dì pú tí sà pó hē
揭  谛  揭 谛,波 罗 揭  谛,波 罗 僧    揭 谛,菩 提萨 婆 诃。

唐三藏法师玄奘译