当前位置:
首页 > 佛经 > 十小咒

十小咒

1、如意宝轮王陀罗尼

nāmó fó tuó yě。 nā mó dá mó yě,nāmó sēng qié yě。

南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。

dá zhí tuō。ōng。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。

怛侄他。 唵。 斫羯啰伐底。震多末尼。

mó hē。bō dēng mí。lǔlǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。

摩诃。 钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。

shuò là ā jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。

篅啰阿羯利。沙夜吽。 癹莎诃。

ōng。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。

唵。 钵蹋摩。 震多末尼。篅攞吽。

ōng。bá là tuó。bō dàn mí hōng。

唵。跋喇陀。 钵亶谜吽。

 

 

2、消灾吉祥神咒

nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。ā bō là dǐ。hè duō shě。

曩谟三 满哆。母驮喃。阿钵啰底。贺多舍。

suō láng nán。dá zhí tuō。ōng。qié qié。qié xì。qié xì。hōng hōng。

娑曩喃。怛侄他。唵。 佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。

rù wā là。rù wā là。bō là rù wā là。bō là rù wā là。

入嚩啰。入嚩啰。 钵啰入嚩啰。 钵啰入嚩啰。

dǐsè chà。dǐsè chà。sèzhì lǐ。sèzhì lǐ。

底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。

suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō pó hē。

娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩诃

 

 

3、功德宝山神咒

功德宝山神咒是《早晚课诵集》中十小咒之一。诚心读诵此咒,可以消除罪业,不堕地狱,往生极乐净土。

神咒原文:

nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。

南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

ōng。xī dì hù lǔ lǔ。xī dū lǔ。zhǐ lì bō。jí lì pó。

唵。悉帝护噜噜。悉都噜。只利波。吉利婆。

xī dá lǐ。bù lǔ lǐ。suō pó hē。

悉达哩。布噜哩。娑嚩诃

 

 

4、准提神咒

稽(qǐ)首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝(zhi)

我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó,

南无飒哆喃。三藐三菩陀。

jù zhī nán, dá zhí tuō,

俱胝喃。怛侄他。

ǎn, zhé lì zhǔ lì, zhǔn tí suō póhē.

唵。折戾主戾。准提娑婆诃。

 

 

5、圣无量寿决定光明王陀罗尼

ōng。nà mó bā gé wǎ dì。ā bā là mì tà。ā yōu lǐ ā nà。

唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴啰密沓。阿优哩阿纳。

sū bì nǐ。shí zhí tà。dié zuǒ là zǎi yě。dá tǎ gě dá yě。

苏必你。实执沓。牒左啰宰也。怛塔哿达也。

ā là hē dì。sān yào sān bú dá yě。dá nǐ yě tǎ。

阿啰诃帝。三药三不达也。怛你也塔。

ōng。sà lǐ bā。sāng sī gé lǐ。bā lǐ shù tà。

唵。萨哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。

dá là mǎ dì。gě gě nà。sāng mǎ wù gě dì。

达啰马帝。哿哿捺。桑马兀哿帝。

suō bā wǎ。bǐ shù dì。mǎ hē nà yě。bā lǐ wǎ lǐ suō hē。

莎巴瓦。比述帝。马喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。

 

 

6、药师灌顶真言

nā mó bó qié fá dì。pí shā shè。jù lǔ bì liú lí。

南谟薄伽伐帝。鞞杀社。窭噜薛琉璃。

bō lá pó。hé là shé yě。dá tuō jiē duō yě。

钵喇婆。喝啰阇也。怛他揭多也。

ā là hē dì。sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō

阿啰喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。

ōng。pí shā shì。pí shā shì。pí shā shè。sān mó jiē dì suō hē。

唵。鞞杀逝。鞞杀逝。鞞杀社。三没揭帝莎诃。

7、观音灵感真言(梦授咒)

ōng má ní bā mī hōng。má gé ní yá nà。jī dū tè bā dá。

唵嘛呢叭咪吽。麻曷倪牙纳。积都特巴达。

jī tè xiē nà。wēi dá lǐ gé。sà ér wò ér tǎ。

积特些纳。微达哩葛。萨而斡而塔。

bǔ lǐ xī tǎ gé。nà bǔ là nà。nà bǔ lǐ。

卜哩悉塔葛。纳补啰纳。纳卜哩。

diū tè bān nà。nuò má lú jí。shuō là yē suō hē。

丢忒班纳。喏麻嚧吉。说啰耶娑诃。

 

 

8、七佛灭罪真言

lí pó lí pó dì。qiú hē qiú hē dì。tuó luó ní dì。

离婆离婆帝。求诃求诃帝。陀罗尼帝。

ní hē là dì。pílí nǐ dì。mó hē qié dì。

尼诃啰帝。毗黎你帝。摩诃伽帝。

zhēn líng qián dì。suō pó hē。

真陵乾帝。莎婆诃。

 

 

9、往生咒(拔一切业障根本得生净土陀罗尼)

na mo a ni duo po ye

南无阿弥多婆夜

duo tuo qie duo ye

哆他伽多夜

duo di ye tuo

哆地夜他

a mi li du po pi

阿弥利都婆毗

a mi li duo

阿弥利哆

xi dan po pi

悉耽婆毗

a mi li duo

阿弥利哆

pi jia lan di

毗迦兰帝

a mi li duo

阿弥利哆

pi jia lan duo

毗迦兰多

qie mi ni

伽弥腻

qie qie nuo

伽伽那

zhi duo jia li

枳多迦利

suo po he

娑婆诃

 

 

10、大吉祥天女咒(善女天咒)

nā mó fó tuó。nā mó dá mó,nā mó sēng qié。

南无佛陀。南无达摩。南无僧伽。

nā mó shì lì。mó hē tí bí yě。dá nǐ yě tuō。

南无室利。摩诃提鼻耶。怛你也他。

bō lì fù lóu nuó。zhē lì sān màn tuó。dá shě ní。

波利富楼那。遮利三曼陀。达舍尼。

mó hē pí hē luó qié dì。sān màn tuó。

摩诃毗诃罗伽帝。三曼陀。

pí ní qié dì。mó hē jiā lì yě。

毗尼伽帝。摩诃迦利野。

bō nǐ。bō là。bō nǐ。sà lì wā lì tuō。

波祢。波啰。波祢。萨利嚩栗他。

sān màn tuó。xiū bō lí dì。fù lì nuó。ā lì nuó。

三曼陀。修钵犂帝。富隶那。阿利那。

dá mó dì。mó hē pí gǔ bì dì。mó hē mí lè dì。

达摩帝。摩诃毗鼓毕帝。摩诃弥勒帝。

lóu bǒ sēng qí dì。xī dì xǐ。sēng qí xī dì。

娄簸僧祗帝。醯帝簁。僧祗醯帝。

sān màn tuó。ā tuō ā nóu。pó luó ní。

三曼陀。阿他阿[少/免]。婆罗尼。

 

十小咒的出处:

1、《如意宝轮王陀罗尼》,出自《如意轮陀罗尼经》,也是观世音菩萨的法门之一。

2、《消灾吉祥神咒》,出自《佛说炽盛大威德消灾吉祥陀罗尼经》。

3、《功德宝山神咒》,出处不明。

4、《准提神咒》,出自《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》。

5、《圣无量寿决定光明王陀罗尼》,是元代人所译,无有经本,是阿弥陀佛法门之一。

6、《药师灌顶真言》,出自《药师如来本愿功德经》。

7、《观音灵感真言》,元代人所译,没有经本,也是观音法门之一。

8、《七佛灭罪真言》,出自《陀罗尼杂集》。

9、《往生净土神咒》,即《拔一切业障根本得生净土陀罗尼》。

10、《大吉祥天女咒》,出自《金光明经》。

 

诵十小咒时:

诵咒啊,佛的咒是扫一切相,也就是说离一切相。佛经越在晚上诵效果越好,为什么晚上诵效果更好呢?因为晚上我们都想睡觉,昏沉了,晚上诵咒我们可以克服昏沉,可以克服颠倒梦想,所以晚上诵咒更有利于修行。佛在世的时候,出家人都是中夜休息,前夜和后夜都在经行和修行,很少休息的。佛每天睡眠就一个小时,僧人那时候休息是四个小时,其它时间都在经行,都在修行。所以说没有问题。特别是晚上诵经、诵咒,效果非常好。但是晚上要注意一点,就是说起来的时候要洗手,要上香,要把衣服合上,要穿好。这样的话我们有恭敬心,必然获得佛的加持力,也会感应道交的,这个很殊胜的。如何念诵十小咒,心中想着佛和菩萨来念。

 

 

十小咒简介:

 

1、如意宝轮王陀罗尼:

此如意轮陀罗尼是《早晚课诵集》中十小咒之一。

简介:

此咒是观世音菩萨说的,出自于《如意轮陀罗尼经》,一心读此咒,能得到佛的智慧、妙法,明白佛法的道理,把烦恼转成菩提等等种种利益。一心念咒,有求必应,临终时能亲见阿弥陀佛和观世音菩萨率众来迎,当即往生极乐世界。上面是咒语的全文。“唵。钵蹋摩。震多末尼。篅啰吽。”此为大心咒。“唵。跋喇陀。钵亶谜吽。”此为随心咒。余者为根本咒。

最大效用:为观世音菩萨所说,持诵此咒,能佛光普照,得佛的智能,妙法,明白佛法的道理,把烦恼转成菩提,事事顺利,吉祥如意,幸福平安。

经云。观自在菩萨白佛言。世尊我今有大陀罗尼明咒。所谓无障碍观自在。莲华如意宝轮王。第一希有能于一切所求之事。随心饶益皆得成就。

经云。若有善男子善女人。苾刍苾刍尼。邬波索迦邬波斯迦。发心希求此生现报者。当一心受持此咒。欲受持时。不问日月星辰吉凶并别修斋戒。亦不假洗浴及以净衣。但止摄心口诵不懈。百千种事所愿皆成。更无明咒能得与此如意咒王。势力齐者。乃至日日诵一百八遍。即见观自在等。实叉所译其数亦同。乃至七日七夜相续而诵真那译云。应以后夜若平明时诵一千八遍。乃至每日后夜诵三千遍。流志译云。每常五更诵一千八十遍。又云六时时别一千八十遍相续不绝。一一字诵满三洛叉(梵语一洛叉。此云十万数)又云。若比丘比丘尼诵一百八遍若男子诵一百六遍。若女人诵一百三遍。若童男诵一百遍。若童女诵九十遍。此名课法。一切胜事皆获成就。

 

2、消灾吉祥神咒:

此神咒是《早晚课诵集》中十小咒之一,是释迦牟尼佛在净居天上说的,出自于《消灾吉祥经》。多读此咒可以消除灾难,带来吉祥。经中说"若诵此咒一百八遍,灾难即除,吉祥随至"。

简介:

按佛学大辞典:消灾吉祥咒为禅林所用四陀罗尼之一,亦为密教通用之息灾法。又称消灾咒、消灾真言、消灾陀罗尼。乃消除诸种灾害,成就吉祥事之神咒。出于炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经(唐代不空译)及大威德金轮佛炽盛光如来消灭一切灾难陀罗尼经(译于唐代,译者佚名)。敕修百丈清规卷一所述祈晴祈雨,皆用此咒。

按丁福保佛学大辞典:此咒出于佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经,一卷,不空译。佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经,一卷,唐代失译。二经同本异译。此中说之。经曰:“念此陀罗尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日。依法修饰坛场。至心受持读诵。一切灾难皆悉消灭不能为害。……此陀罗尼。一切如来同共宣说。若有苾刍苾刍尼族姓男族姓女。受持读诵此陀罗尼者。能成就八万种吉祥事。能除灭八万种不吉祥事。

 

3、功德宝山神咒:

功德宝山神咒是《早晚课诵集》中十小咒之一。诚心读诵此咒,可以消除罪业,不堕地狱,往生极乐净土。

简介:

诵此咒一遍,如礼大佛,名经、四万五千四百遍,所造众业,纵愈世界微尘数,应堕阿鼻地狱者,虔持此咒、临终亦能往生西方,其功效之大可知矣。

 

4、准提神咒:

简介:

此咒是释迦牟尼佛说的,出自《准提陀罗尼经》。佛言:此咒能灭十恶五逆一切罪障,成就一切白法功德。持此咒者,不问在家出家、饮酒食肉、有妻子,不拣净秽,但至心持诵,能使短命众生增寿无量。迦摩罗疾尚得除差,何况余病!若不消灭,无有是处。若诵满四十九日,准提菩萨令二圣者常随其人,所有善恶心之所念,皆于耳边一一具报。若有无福、无相、求官不遂、贫苦所逼者,常诵此咒,能令现世得轮王福,所求官位必得称遂(禅宗《传灯录》中引古人云:俱胝只念三行咒,便得名超一切人是也)。若求智慧得大智慧,求男女者便得男女。凡有所求,无不称遂,似如意珠,一切随心。(若只诵“唵。折戾主戾。准提娑婆诃。”咒心亦可,准提菩萨同样感应;若时间和地点不便,或卧或坐或立或行,均可诚心念诵,出声默念均可。)

 

5、圣无量寿决定光明王陀罗尼:

此陀罗尼是《早晚课诵集》中十小咒之一。

简介:

此咒出自《大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经》。这是释迦牟尼佛说的。诚心持诵此咒能使众生消除短命夭折,增寿吉祥,速证菩提,早日成佛。

 

6、药师灌顶真言:

此药师佛灌顶真言是《早晚课诵集》中十小咒之一,出自《药师琉璃光如来本愿功德经》。常常念诵此咒,可以健康长寿,临终时可以往生净土琉璃世界,或者由八大菩萨护送到西方极乐世界。

简介:

此咒有大威德,若能念诵药师真言,即可消除病苦,延年益寿。如言:“曼殊师利!若见男子女人有病苦者,应当一心,为彼病人,常清净澡漱,或食,或药,或无虫水。咒一百遍,与彼服食,所有病苦悉皆消灭。若有所求,志心念诵,皆得如是,无病延年。命终之后,生彼世界,得不退转,乃至菩提”。此言于此真言若自诵,若教人诵,皆得消灾获福者也。

“药师灌顶真言”治理众生,使得消灾免难、去病却苦。修持读颂能拔一切业障、护持身心安康、得无量福慧。

由于药师如来的弘深誓愿,无尽功德,一方面促使众生早成佛道,另一方面也能满足众生现世的安乐和福报。清朝的玉琳国师一读《药师经》,便额手失声,愿人人入如来的愿海。国师的《药师经》题语说:“予见世人顺境沦溺者不一,富贵可畏甚于贫贱。今此如来,使人所求如愿,遂从此永不退道,直至菩提。则欲于王臣长者,一切人中,作同事摄,不乘如来愿航,何从济乎?”

又说:“若于现前富贵功名,未能志清,男女饮食之欲,未知深厌,则于往生法门,未易生信。即信矣,身修净土,而心恋娑婆,果何益乎?则求其不离欲钩,而成佛智,处于顺境,不致沦胥者,固无如修持药师愿海者之殊胜难思也。若能信行,久久不懈,知不独富贵功名,转女成男,难危迪吉,如如意珠,随愿成就。即得于一切成就处,直至菩提,永不退转,何幸如之!人间亦有扬州鹤,但泛如来功德船。”

 

7、观音灵感真言(梦授咒):

观音菩萨的灵感真言是《早晚课诵集》中十小咒之一。这是观世音菩萨的咒语。诚心读诵此咒,可以驱妖辟邪,可解除灾难,念的遍数越多越好。

简介:

此真言最大效用:佛光普照,事事顺利,吉祥如意,幸福平安。

观音菩萨,誓愿宏深,随感赴应,寻声救苦,观音菩萨的咒很多,都是随缘而说,只要持之以恒,虔诚所至,必生感应。

 

8、七佛灭罪真言:

此灭罪真言是《早晚课诵集》中十小咒之一。这是释迦牟尼佛说的,也是过去七佛共说的。诚心诵念此咒,可消除重罪。

简介:

此真言最大效用:消灭罪障,平安吉祥,事事顺利,造福后世。

此咒出自《大方等陀罗尼经》,世尊因文殊师利法王子的请求,而说过去七佛曾诵过的咒。一个人若造了四重五逆罪,不仅后世受极大苦报,现世也不得平安,为了消灭罪障,最宜持诵七佛灭罪真言。

 

9、往生咒(拔一切业障根本得生净土陀罗尼):

往生咒功德利益

【一】此咒全名「拔一切业障根本得生净土陀罗尼」。若有善男子、善女人,能诵此咒者,阿弥陀佛常住其顶,日夜拥护,无令怨家而得其便,现世常得安隐,临命终时任运往生。

【二】诵此咒者。阿弥陀佛常住其顶,命终之后,任运往生。龙树菩萨愿生安养(西方极乐世界),梦感此咒。耶舍三藏诵此咒,天平等銹法师从耶舍三藏口受此咒。其人云:经本外国不来,受持咒法,日夜六时,各诵三七遍,晨夜藻漱嚼扬枝然香火,于形象前跪,合掌诵三七遍,日日恒尔,即灭四重、五逆、十恶、谤方等罪悉得除灭。现在不为一切诸邪鬼神之所恼乱,命终之后,任运往生阿弥陀国,何况昼夜受持诵读,功德不可思议!

【三】诵此咒者。阿弥陀佛常住其顶。不令冤家为害。现世安稳。命终任意往生。若满二十万遍。即菩提芽生。三十万遍。非久面见阿弥陀佛。晋时远法师诵此咒。有神人。从西持白银台来云。法师寿终。当乘此往生阿弥陀佛国。众人闻空中如奏音乐。异香数日不歇。

【四】《法苑珠林》卷60:「此之神呪先已流行。功能利益不可说尽。于晨朝时用杨枝净口散华烧香。佛像前胡跪合掌。口诵七遍。若二七三七遍。灭四重五逆等罪。现身不为诸横所恼。命终生无量寿国。又此呪能转女身令成男子。今别勘梵本。并问真婆罗门僧等。此呪威力不可思议。但旦暮午时各诵一百遍。能灭四重五逆。拔一切罪根得生西方。若能精诚满二十万遍。则菩提芽生得不退转。诵满三十万遍。则面见阿弥陀佛。决定得生安乐净土。」

 

10、大吉祥天女咒(善女天咒):

大吉祥天女咒是《早晚课诵集》中十小咒之一。此咒出自于《金光明经》。这是善天女说的咒语。善天女也叫大吉祥天女。念诵此咒语,可以使修行者克服经济上的困难,并能早成正果。

简介:

此咒的功德,使念佛忏悔,发愿回向的人,不会分散道心,早日修成,金光明三昧,破“烦恼障”、“业障”和“报障”速登菩提。

下面功德介绍摘录于《佛说大吉祥天女十二名号经》:

如是我闻。一时薄伽梵。在安乐世界。尔时观自在菩萨。来诣佛所头面礼佛足退坐一面。尔时大吉祥天女菩萨摩诃萨。亦往佛所稽首佛足退坐一面尔时世尊。为欲利益薄福贫穷诸有情故。见吉祥天女。告观自在菩萨言。若有苾刍苾刍尼近事男近事女。及彼一切有情之类。知此大吉祥天女十二名号。受持读诵修习供养为他宣说。能除一切贫穷业障。获得丰饶财宝富贵。……佛言汝当善听。今为汝说所谓“吉庆”、“吉祥”、“莲华”、“严饰”、“具财”、“白色”、“大名称”、“大光曜”、“施食者”、“施饮者”、“宝光”、“大吉”是十二名号。汝当受持。……此大吉祥陀罗尼及十二名号。能除贫穷一切不祥。所有愿求。皆得圆满。若能昼夜三时读诵此经。每时三遍。或常受持不间。作饶益心随力虔诚供养大吉祥天女菩萨。速获一切财宝丰乐吉祥。

 

十小咒功德利益

 

一、如意宝轮王陀罗尼

若常念诵一切诸处无有障碍,当得气力勇猛精进,舍身已后得生西方极乐国土,生生之处得宿命智。如是世尊若比丘比丘尼优婆塞优婆夷诸持咒者,此大如意摩尼转轮观世音心印读诵成就,应当受持读诵听闻,当得如是大福德聚得大善根,一切男女无不顺随,咒者恒常应当护口所作之事,终不退转得大供养,一切财宝无不皆得,一切众生愿皆满足。

若诵此咒满十万,圣如意轮菩萨现身与所心愿。凡诵此咒,不简在家出家饮酒食肉有妻子。但诵此咒必能成就,诵此咒人不须作法,不须宿日,不须持斋,不须洗浴,不须别依,但读诵皆悉成就,如经广说。

若于女人怀中,但读诵必成大验。念诵之时当忆圣如意轮菩萨形相永作依怙。若男若女人系念诵此咒,应以后夜亦晨朝未食之时应诵。若千若百八遍随意多少,亦勿增减。诵十三千遍得见一切诸佛菩萨大悲本尊。此咒一切咒之中最尊最上,念诵一遍其功德甚多,何况每日诵,其功德不可思议。若满十万,亦世间出世皆悉成就,现世所须资财宝谷米果实随意成就。若欲一切人所爱念皆能成就,亦每日诵一千遍,现世肉身往入初地位皆能融通,速值遇诸佛如来,疾得三菩提。

 

二、消灾吉祥咒

又名“大火轮金刚咒”、“炽盛光佛顶真言”。

尔时释迦牟尼佛在净居天宫,告诸宿曜游空天众九执大天,及二十八宿十二宫神一切圣众:我今说过去娑罗王如来所说,炽盛光大威德陀罗尼除灾难法。若有国王及诸大臣所居之处及诸国界,或被五星陵逼,罗孛彗孛妖星,照临所属本命宫宿及诸星位,或临帝座于国于家及分野处,陵逼之时,或退或进作诸障难者,但于清净处置立道场,念此陀罗尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日,依法修饰坛场,至心受持读诵,一切灾难皆悉消灭不能为害。若太白火星入于南斗,于国于家及分野处作障难者,于一忿怒像前,画彼设都噜形厉声念此陀罗尼加持,其灾即除移于不顺王命悖逆人身上。

 

三、功德宝山咒

《大集经》云:若人诵此咒一遍,如礼《大佛名经》四万五千四百遍。又如转《大藏经》六十万五千四百遍。 造罪过十刹土,入阿鼻大地狱,受罪劫尽更生,念此咒一遍,其罪皆得消灭不入地狱,命终决定往生西方世界,得见阿弥陀佛上品上生。

 

四、准提咒

若有修真言之行出家在家菩萨,诵持此陀罗尼,满九十万遍,无量劫造十恶四重五无间罪,悉皆消灭,所生之处常遇诸佛菩萨,丰饶财宝常得出家。若是在家菩萨,修持戒行坚固不退,诵此陀罗尼常生天趣,或于人间常作国王,不堕恶趣。亲近圣贤,诸天爱敬拥护加持,若营世务无诸灾横,仪容端正言音威肃,心无忧恼。若出家菩萨具诸禁戒,三时念诵依教修行,仙现生所求出世间悉地定慧现前,证地波罗蜜,圆满疾证无上正等菩提。

若诵满一万遍,即于梦中见佛菩萨,即吐黑物。其人若罪尤重,诵二万遍,即梦见诸天室寺舍,或登高山或见上树,或于大池中澡浴,或见腾空,或见与诸天女娱乐,或见说法,或见拔发剃发,或食酪饭饮白甘露,或度大海江河,或升狮子座或见菩提树,或乘船或见沙门,或见居士以白衣黄衣覆头,或见日月,或见童男童女,或上有乳果树,或见黑丈夫口中吐火焰,共彼斗得胜,或见恶马水牛,欲来抵触,持诵者或打或叱怖走而去,或食乳粥酪饭,或见苏摩那花,或见国王。若不见如是境界者,当知此人前世造五无间罪,应更诵满七十万遍,即见如上境界,应知罪灭,即成先行。然后依法画本像,或三时或四时或六时,依法供养求世间出世间悉地,乃至无上菩提皆悉获得。

 

五、光明王陀罗尼

妙吉祥菩萨。此无量寿决定光明王如来一百八名陀罗尼。若有人躬自书写。或教他人书是陀罗尼。安置高楼之上。或殿堂内清净之处。如法严饰种种供养。短命之人复得长寿满足百岁。如是之人於後此处命终。便得往生於彼无量寿决定光明王如来佛刹无量功德藏世界之中。当释迦牟尼佛。说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经时。有九十九俱胝佛。一心异口同音。亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有八十四俱胝佛。一心异口同音。亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有七十七俱胝佛。一心异口同音。亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有六十六俱胝佛。一心异口同音。亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有五十五俱胝佛。一心异口同音。亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有四十四俱胝佛。一心异口同音。亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有三十六俱胝佛。一心异口同音。亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有二十五俱胝佛。一心异口同音。亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有十殑伽河沙数俱胝佛。各各心无差别异口同音。亦皆说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。

此陀罗尼经。若复有人若自书若教人书。如是之人於後。不堕地狱不堕饿鬼不堕畜生。不堕阎罗王界业道冥官。永不於是诸恶道中受其恶报。如是之人由是书写此无量寿决定光明王如来陀罗尼经功德力故。於後一切生处。生生世世得宿命智。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。若自书若教人书。如是之人则同书写八万四千法藏。所获功德而无有异。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。若复有人若自书若教人书。如是之人便同修建八万四千宝塔。所获功德而无有异。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。若自书若教人书。如是之人若有五无间地狱之业。由是功德力故。其业皆悉消除。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。若自书若教人书。如是之人不堕魔王及魔眷属。不堕药叉罗刹道中。不堕非横死亡。永不受是诸恶果报。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。若自书若教人书。如是之人临命终时。有九十九俱胝佛。面现其前来迎是人。往生於彼佛国土中。汝等勿生疑惑。

此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。若自书若教人书。如是之人当来永不受其女人之身。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。若自书若教人书。如是之人常得东方彦达[口*缚]主持国天王。南方矩伴拏主增长天王。西方大龙主广目天王。北方大药叉主多闻天王。密隐其身随逐卫护。若复有人为於此经。能以少分财宝布施之者。是人便同以三千大千世界满中。金银琉璃砗磲玛瑙珊瑚琥珀。如是七宝尽持布施。若复有人供养此经典者。便同供养一切真实法藏。若复有人能持上妙七宝。供养毘婆尸。试弃。毘舍浮。俱留孙。揭诺揭牟尼。迦设波。释迦牟尼如来应正等觉。所获福德不能度量知其数量。

若复有人供养此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。所获福德亦复不能度量知其限量。又如四大海水充满其中。不能得知一一滴数。若复有人书写供养。受持读诵此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。所获福德亦复不能度量知其限数。若复有人书写是无量寿决定光明王如来陀罗尼经。处所地位则是成就诸佛真身舍利宝塔。应尊重礼拜。若有众生耳闻此陀罗尼者。此之众生永不受飞鸟四足多足异类之身。当来速得成就不退转无上正等菩提。若复有人。积聚金银琉璃砗磲玛瑙珊瑚琥珀。如是七宝如妙高山王尽能舍施。所获福德不可度量知其数量。若复有人为此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。而能布施之者。所得福德亦复不能度量知其限数。若复有人书写此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。礼拜供养者。如是之人则为礼拜供养十方诸佛刹土一切如来。而无有异。

 

六、药师咒

彼药师琉璃光如来得菩提时。由本愿力观诸有情。遇众病苦瘦疟乾消黄热等病。或被厌魅蛊道所中。或复短命或时横死。欲令是等病苦消除。所求愿满。时彼世尊入三摩地。名曰:「灭除一切众生苦恼」。既入定已。於肉髻中出大光明。光中演说大陀罗尼……

尔时光中说此咒已。大地震动。放大光明。一切众生病苦皆除。受安隐乐。曼殊室利。若见男子女人有病苦者。应当一心为彼病人清净澡漱或食或药或无虫水。咒一百八遍与彼服食。所有病苦悉皆消灭。若有所求指心念诵。皆得如意无病延年。命终之後生彼(药师琉璃)世界。得不退转。乃至菩提。是故曼殊室利。若有男子女人。於彼药师琉璃光如来。至心慇重恭敬供养者。常持此咒。勿令废忘!

 

七、观音灵感真言

观音菩萨梦授咒

 

八、七佛灭罪真言

善男子若有比丘毁四重禁,至心忆念此陀罗尼经,诵一千四百遍,诵一千四百遍已乃一忏悔。请一比丘为作证人,自陈其罪向形像前,如是次第经八十七日勤忏悔已,是诸戒根若不还生终无是处。彼人能于八十七日勤忏悔已,若不坚固阿耨多罗三藐三菩提心亦无是处。

 

九、往生咒

此之神咒先已流行。功能利益不可说尽。於晨朝时用杨枝净口散华烧香。佛像前胡跪合掌。口诵七遍。若二七三七遍。灭四重五逆等罪。现身不为诸横所恼。命终生无量寿国。又此咒能转女身令成男子。……此咒威力不可思议。但旦暮午时各诵一百遍。能灭四重五逆。拔一切罪根得生西方。若能精诚满二十万遍。则菩提芽生。得不退转。诵满三十万遍。则面见阿弥陀佛。决定得生安乐净土。

 

十、吉祥天女咒

世尊。若人诵持如是神咒请召我时。我闻请已即至其所令愿得遂。世尊。是灌顶法句。定成就句。真实之句。无虚诳句。是平等行。於诸众生是正善根。若有受持读诵咒者。应七日七夜受八支戒。於晨朝时先嚼齿木净澡漱已。及於晡後香花供养一切诸佛。自陈其罪。当为己身及诸含识回向发愿。令所悕求速得成就。净治一室。或在空闲阿兰若处。瞿摩为坛。烧栴檀香。而为供养。置一胜座。幡盖庄严。以诸名花。布列坛内。应当至心诵持前咒悕望我至。我於尔时。即便护念观察是人。来入其室。就座而坐。受其供养。从是以後。当令彼人於睡梦中。得见於我。随所求事。以实告知。若聚落空泽及僧住处。随所求者。皆令圆满。金银财宝牛羊谷麦饮食衣服。皆得随心受诸快乐。既得如是胜妙果报。当以上分供养三宝。及施於我广修法会。设诸饮食布列香花。既供养已所有供养。货之取直复为供养我当终身常住於此。拥护是人令无阙乏。随所悕求悉皆称意。亦当时时给济贫乏。不应悭惜独为己身。常读是经供养不绝。当以此福普施一切回向菩提。愿出生死速得解脱。

 

十小咒的修学方法:

一、如意宝轮王陀罗尼

若要修此咒,可念满十万,圣如意轮菩萨现身与所心愿。凡诵此咒,不简在家出家饮酒食肉有妻子。但诵此咒必能成就,诵此咒人不须作法,不须宿日,不须持斋,不须洗浴,不须别依,但读诵皆悉成就,如经广说。

二、消灾吉祥咒

修此陀罗尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日,依法修饰坛场,至心受持读诵,一切灾难皆悉消灭不能为害。若太白火星入于南斗,于国于家及分野处作障难者,于一忿怒像前,画彼设都噜形厉声念此陀罗尼加持,其灾即除移于不顺王命悖逆人身上。

三、功德宝山咒

《大集经》云:若人诵此咒一遍,如礼《大佛名经》四万五千四百遍。又如转《大藏经》六十万五千四百遍。 造罪过十刹土,入阿鼻大地狱,受罪劫尽更生,念此咒一遍,其罪皆得消灭不入地狱,命终决定往生西方世界,得见阿弥陀佛上品上生。

四、准提咒

修满一万遍,即于梦中见佛菩萨,即吐黑物。其人若罪尤重,诵二万遍,即梦见诸天室寺舍,或登高山或见上树,或于大池中澡浴,或见腾空,或见与诸天女娱乐,或见说法,或见拔发剃发,或食酪饭饮白甘露,或度大海江河,或升狮子座或见菩提树,或乘船或见沙门,或见居士以白衣黄衣覆头,或见日月,或见童男童女,或上有乳果树,或见黑丈夫口中吐火焰,共彼斗得胜,或见恶马水牛,欲来抵触,持诵者或打或叱怖走而去,或食乳粥酪饭,或见苏摩那花,或见国王。若不见如是境界者,当知此人

前世造五无间罪,应更诵满七十万遍,即见如上境界,应知罪灭,即成先行。然后依法画本像,或三时或四时或六时,依法供养求世间出世间悉地,乃至无上菩提皆悉获得。

五、无量寿决定光明王陀罗尼

若复有人供养此经典者。便同供养一切真实法藏。若复有人能持上妙七宝。供养毘婆尸。试弃。毘舍浮。俱留孙。揭诺揭牟尼。迦设波。释迦牟尼如来应正等觉。所获福德不能度量知其数量。

若复有人供养此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。所获福德亦复不能度量知其限量。又如四大海水充满其中。不能得知一一滴数。若复有人书写供养。受持读诵此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。所获福德亦复不能度量知其限数。若复有人书写是无量寿决定光明王如来陀罗尼经。处所地位则是成就诸佛真身舍利宝塔。应尊重礼拜。若有众生耳闻此陀罗尼者。此之众生永不受飞鸟四足多足异类之身。当来速得成就不退转无上正等菩提。若复有人。积聚金银琉璃砗磲玛瑙珊瑚琥珀。如是七宝如妙高山王尽能舍施。所获福德不可度量知其数量。若复有人为此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。而能布施之者。所得福德亦复不能度量知其限数。若复有人书写此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。礼拜供养者。如是之人则为礼拜供养十方诸佛刹土一切如来。而无有异。

六、药师咒

尔时光中说此咒已。大地震动。放大光明。一切众生病苦皆除。受安隐乐。曼殊室利。若见男子女人有病苦者。应当一心为彼病人清净澡漱或食或药或无虫水。咒一百八遍与彼服食。所有病苦悉皆消灭。若有所求指心念诵。皆得如意无病延年。命终之後生彼(药师琉璃)世界。得不退转。乃至菩提。是故曼殊室利。若有男子女人。於彼药师琉璃光如来。至心慇重恭敬供养者。常持此咒。勿令废忘!

七、观音灵感真言

观音菩萨梦授咒

八、七佛灭罪真言

善男子若有比丘毁四重禁,至心忆念此陀罗尼经,诵一千四百遍,诵一千四百遍已乃一忏悔。请一比丘为作证人,自陈其罪向形像前,如是次第经八十七日勤忏悔已,是诸戒根若不还生终无是处。彼人能于八十七日勤忏悔已,若不坚固阿耨多罗三藐三菩提心亦无是处。

九、往生咒

此之神咒先已流行。功能利益不可说尽。於晨朝时用杨枝净口散华烧香。佛像前胡跪0合掌。口诵七遍。若二七三七遍。灭四重五逆等罪。现身不为诸横所恼。命终生无量寿国。又此咒能转女身令成男子。……此咒威力不可思议。但旦暮午时各诵一百遍。能灭四重五逆。拔一切罪根得生西方。若能精诚满二十万遍。则菩提芽生。得不退转。诵满三十万遍。则面见阿弥陀佛。决定得生安乐净土。

十、吉祥天女咒

世尊。若人诵持如是神咒请召我时。我闻请已即至其所令愿得遂。世尊。是灌顶法句。定成就句。真实之句。无虚诳句。是平等行。於诸众生是正善根。若有受持读诵咒者。应七日七夜受八支戒。於晨朝时先嚼齿木净澡漱已。及於晡後香花供养一切诸佛。自陈其罪。当为己身及诸含识回向发愿。令所悕求速得成就。净治一室。或在空闲阿兰若处。瞿摩为坛。烧栴檀香。而为供养。置一胜座。幡盖庄严。以诸名花。布列坛内。应当至心诵持前咒悕望我至。我於尔时。即便护念观察是人。来入其室。就座而坐。受其供养。从是以後。当令彼人於睡梦中。得见於我。随所求事。以实告知。若聚落空泽及僧住处。随所求者。皆令圆满。金银财宝牛羊谷麦饮食衣服。皆得随心受诸快乐。既得如是胜妙果报。当以上分供养三宝。及施於我广修法会。设诸饮食布列香花。既供养已所有供养。货之取直复为供养我当终身常住於此。拥护是人令无阙乏。随所悕求悉皆称意。亦当时时给济贫乏。不应悭惜独为己身。常读是经供养不绝。当以此福普施一切回向菩提。愿出生死速得解脱。

 

佛门中常修持的有十小咒,三大咒。其中三大咒为:楞严咒、大悲咒、尊胜咒。而十小咒每一咒,有着无量无边功德。

十小咒和三大咒是祖师做为早课的内容,其意义重大。十小咒能够度过各种曲直,得到各种福报,心尝妙果。能够远离苦难,得到快乐,更加能得坚固。大众如法诵持之中,会感受心旷神怡,体味到咒力带来的清凉,心生欢喜。诵持修学者能得身心柔软,相貌庄严,能得开发富贵,心想事成。

十小咒的修学应该内诵咒语,外行菩萨道才会圆满,那是十小咒的必学法要。

一:自修获得法益,也要向大家宣扬十小咒的功德,使大众都得益,此是法施。这是十小咒的必学法要。

二:十小咒是了除苦难之咒,要积极给济那些贫苦、病苦、众苦之人。才会契合佛菩萨说出十小咒的本愿。自身也会远离众苦。这是十小咒的必学法要。

三:自身力行十善法,四摄法。因为十小咒是建立在十善法、四摄法之上。这是十小咒的必学法要。